Статут Громадської організації "Правдива країна"

Стать волонтером
СКАН ДОКУМЕНТІВ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Установчими зборами засновників ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«ПРАВДИВА КРАЇНА»
Протокол №1 від 14 квітня 2014 р.

СТАТУТ
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«ПРАВДИВА КРАЇНА»
м. Київ – 2014р.

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ПРАВДИВА КРАЇНА» (далі – Організація) є громадським об’єднанням, яке утворено на установчих зборах засновників і діє у організаційної-правовій формі, як громадська організація, на принципах добровільності самоврядності, вільного вибору території діяльності, поширює свою діяльність на територію України, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів (учасників), прозорості, відкритості та публічності.

Організація об’єднує членів з метою поєднання зусиль, на основі єдності інтересів, для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів.

1.2. Організація здійснює свою діяльність у відповідності до Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання» та іншими законодавчими актами України, а також цим Статутом.

1.3. Організація є юридичною особою з моменту її реєстрації в порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб –підприємців», з урахуванням особливостей, установлених Законом України «Про громадські об’єднання», має (відкриває та закриває) рахунки у банківських установах, має самостійний баланс, бланки, печатки, штампи,емблему, прапор(хоругву), власну символіку, які затверджуються Правлінням Організації. Символіка реєструється у встановленому законом порядку.

1.4. Організація співпрацює з державними та громадськими об’єднанням, установами, підприємствами для реалізації мети і завдань, передбачених цим Статутом.

1.5. Найменування Організація:

українською мовою ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ПРАВДИВА КРАЇНА»;

російською мовою ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ПРАВДИВАЯ СТРАНА»;

англійською мовою PUBLIC ORGANIZATION «PRAVDIVA KRAINA».

1.6. Скорочене найменування:

українською мовою ГО «ПРАВДИВА КРАЇНА»;

російською мовою ОО «ПРАВДИВАЯ СТРАНА»;

англійською мовою PO «PRAVDIVA KRAINA».

1.7. Організація є неприбутковою, недержавною та некомерційною, здійснює діяльність зі статусом юридичної особи, як непідприємницьке товариство, основною метою якої не є отримання прибутку (неприбуткова організація).

РОЗДІЛ II. МЕТА (ЦІЛІ) ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Основною метою діяльності Організація є задоволення та захист законних соціальних, економічних та інших спільних інтересів своїх членів, сприяння в налагодженні компромісного діалогу між її членами, фінансовими установами та органами державної влади задля покращення економічного клімату в країні.

2.2. Організація є вільною у виборі цілей та напрямків своєї діяльності в межах, передбачених цим Статутом.

2.3. Для досягнення своєї мети у встановленому законом порядку Організація реалізує наступні завдання:

• утвердження принципів демократії, верховенства права, дотримання прав людини в усіх сферах життя, соціальної солідарності громадян та соціальної справедливості;

• всебічно сприяє захисту конституційних прав та свобод громадян, шляхом представництва їх інтересів в органах державної влади, місцевого самоврядування, громадських організаціях України, інших держав та їх об'єднань, на міжнародних зборах, з'їздах, конференціях, сприяє наданню інформаційної та методичної допомоги;

• організовує та забезпечує виконання програм моніторингу діяльності уряду, центральних органів виконавчої влади, місцевих органів влади, територіальних підрозділів виконавчої влади, щодо формування та реалізації державної і місцевої політики, спрямованої на вирішення актуальних проблем загальнодержавного та/чи місцевого розвитку задля покращення економічного стану в країні;

• сприяння здійсненню контролю за дотриманням фінансовими установами Постанов, інструкцій, рекомендацій, тощо НБУ та фінансового законодавства України;

• сприяння розвитку суспільного руху позичальників у побудові загальнодержавної системи захисту прав позичальників перед фінансовими установами;

• сприяння у вирішенні проблеми сьогодення, з якою зіткнулася Україна, національна фінансова система та громадяни з зв’язку з нестабільністю валютного (обмінного) курсу гривні у співвідношенні до інших валют;

• удосконалення законодавства України в сфері надання банківських послуг та його адаптація до законодавства Європейського Союзу;

• сприяння проведенню громадських слухань з органами державної влади та фінансовими установами задля покращення економічного клімату в країні;

• сприяння в проведенні діалогу між громадянами та Національним банком України, як органом банківського нагляду задля вирішення проблем погашення кредитної заборгованості;

• участь у здійсненні міжнародних, загальнодержавних, регіональних, місцевих і власних програм;

• співпраця з різними суспільними і іншими установами, організаціями і підприємствами;

• інформаційно-методична підтримка діяльності членів Організації;

• сприяння участі членів Організації у міжнародних заходах, семінарах, з питань, що відповідають статутній діяльності Організації;

• сприяння організації неприбуткових просвітницьких заходів конгресів, конференцій, тематичних удосконалень, лекцій, семінарів круглих столів, прес-конференцій, форумів, зборів, громадських слухань, симпозіумів, з'їздів, соціально-культурних та інші публічних заходів, що спрямовані на задоволення потреб та інтересів членів Організації за участю вітчизняних і міжнародних експертів;

• пропаганда здорового способу життя;

• організація видавничої діяльності для здійснення статутних цілей, а також сприяння виданню та розповсюдженню друкованої, аудіо та відеопродукції з питань, пов'язаними з цілями Організації.

2.4. Для здійснення мети та статутних завдань Організація у встановленому чинним законодавством порядку:

- сприяє реалізації спільних некомерційних (без отримання прибутку) проектів разом із фірмами, українськими, іноземними та міжнародними організаціями, учбовими закладами тощо;

- поширює у будь-який законний спосіб інформацію про свою роботу та предмет своєї діяльності;

- сприяє підготовці та виходу в світ інформаційних матеріалів;

- виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнових та немайнових прав;

- сприяє проведенню конференцій, семінарів, конгресів, круглих столів, прес-конференцій, форумів, зборів, громадських слухань, лекцій, симпозіумів, з'їздів, соціально-культурних та інші публічних заходів, що спрямовані на задоволення потреб та інтересів членів Організації;

- делегує членів Організації на навчання, для участі в обмінах, а також для налагодження співпраці й реалізації спільних проектів, або з іншою метою для реалізації завдань Організації;

- подає запити і отримує інформацію від органів державної влади та місцевого самоврядування, установ, підприємств, організацій, їх посадових осіб;

- вільно поширює інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);

- звертається у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;

- одержує у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

- бере участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об'єднання та важливих питань державного і суспільного життя;

- має право проводити мирні зібрання;

- має право брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";

- має право брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери діяльності Організації.

РОЗДІЛ ІІІ. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА В ОРГАНІЗАЦІЇ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ

3.1. Умови і порядок прийому в члени Організації, припинення членства тощо, визначаються цим Статутом.

3.2. Членами Організації можуть бути фізичні особи, які досягли 14 років та не визнані судом недієздатними, які поділяють цілі та завдання Організації, визнають та виконують положення цього Статуту, а також своєчасно і повністю сплачують членські внески.

3.3. Прийом до членів Організації здійснюється на підставі заяви поданої до Правління Організації.

3.4. Рішення про прийом до Організації або про відмову приймається Правлінням Організації у місячний термін з моменту подачі заяви.

3.5. Рішення про відмову у прийомі до Організації може бути переглянуте Загальними зборами Організації. Рішення Загальних зборів Організації є остаточним і оскарженню не підлягає.

3.6. Розмір та порядок сплати вступних та членських внесків визначається Положенням про членські внески, що затверджується Правлінням Організації.

3.7. Членство в Організації припиняється у випадках:

- добровільного припинення членства в Організації;

- виключення з членів Організації;

- автоматичного припинення членства в Організації.

3.8. Добровільне припинення членства в Організації здійснюється шляхом подання письмової заяви Правлінню Організації. Рішення Правління Організації у випадку добровільного припинення членства не вимагається. Датою припинення членства є дата подачі заяви.

3.9. Члена Організації може бути виключено з Організації рішенням Правління Організації за наявності однієї з нижче перерахованих підстав:

- невиконання статутних обов'язків, в тому числі порушення Статуту, а також невиконання рішень Правління Організації або порушення правил і норм, прийнятих Загальними зборами Організації або Правлінням, які є обов'язковими для всіх членів;

- порушення обов'язків щодо сплати членських внесків;

- поширення відомостей, що не відповідають дійсності або викладені неправдиво і завдають шкоди інтересам або діловій репутації Організації або його членів.

3.10. Рішення Правління Організації про виключення з числа членів може бути переглянуте Загальними зборами Організації. Рішення Загальних зборів є остаточним і оскарженню не підлягає.

3.11. Припинення членства наступає автоматично і не потребує прийняття рішення у наступних випадках:

- виявлення невідповідності вимогам щодо членства в Організації;

- смерті особи.

РОЗДІЛ IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1. Члени Організації мають право:

- безпосередньо брати участь в управлінні Організацією через участь у Загальних зборах;

- обирати та бути обраними до статутних органів Організації;

- брати участь у конференціях, семінарах та інших заходах, що організовуються та проводяться Організацією;

- голосувати при прийнятті рішень на Загальних зборах;

- вимагати розгляду на Загальних зборах будь-яких питань, що стосуються діяльності Організації;

- обговорювати будь-які питання діяльності Організації, вносити на розгляд керівних органів Організації пропозиції щодо вдосконалення її діяльності;

- одержувати повну та достовірну інформацію про діяльність Організації;

- одержувати від Організації допомогу для захисту своїх законних прав та інтересів;

- вийти з Організації в порядку та на умовах, передбачених цим Статутом.

4.2. Члени також можуть мати інші права, передбачені чинним законодавством України, а також рішеннями Загальних зборів.

4.3. Члени Організації зобов'язані:

- дотримуватись вимог цього Статуту, інших внутрішніх документів Організації та виконувати рішення Загальних зборів, Правління та інших органів Організації, які є обов'язковими для членів Організації та відповідають чинному законодавству України;

- своєчасно сплачувати членські внески у розмірі та порядку, встановленому Загальними зборами Організації;

- брати активну участь у досягненні цілей та завдань Організації, всіляко сприяти Організації у її діяльності;

- не допускати дій, що дискредитують Організацію;

- інформувати органи Організації про відомі їм факти, які можуть вплинути на діяльність Організації, а також про факти порушення цього Статуту;

- нести інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Організації.

РОЗДІЛ V. СТРУКТУРА ТА КОМПЕТЕНЦІЯ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1. Органами управління і контролю Організації є:

- Загальні збори;

- Правління;

- Ревізійна комісія ;

5.2. Загальні збори Організації є найвищим керівним органом, який вирішує найважливіші питання діяльності Організації. Загальні збори Організації проводяться не менше одного разу на рік та є правомочними за умови присутності на них більше ніж половини членів Організації.

5.3. Чергові Загальні збори Організації скликаються Правлінням Організації.

5.4 Позачергові Загальні збори Організації можуть бути скликані на вимогу Правління, Ревізійної комісії або не менш ніж 1/3 (однієї третини) членів Організації. Орган, який прийняв рішення про скликання позачергових Загальних зборів, повідомляє членів Організації не пізніше ніж за 14 днів до дати їх проведення .

5.5. Засідання Загальних зборів Організації проводиться у відповідності з чинним законодавством України та Статутом Організації.

5.6. До компетенції Загальних зборів Організації належить:

- затвердження Статуту, внесення до нього змін і доповнень;

- визначення пріоритетних напрямків діяльності;

- визначення принципів формування та використання майна Організації;

- затвердження розмірів, порядку та строків сплати членських внесків, а також інших відрахувань на користь Організації;

- прийняття рішення про припинення діяльності та реорганізацію Організації;

- заслуховування та затвердження звітів Правління, Голови Правління та Ревізійної комісії про діяльність Організації;

- затвердження фінансового плану діяльності (бюджету) Організації на рік;

- затвердження планів діяльності та звітів Правління та Ревізійної комісії Організації, інших документів;

- здійснення інших повноважень, передбачених Статутом Організації.

5.7. Рішення Загальних зборів Організації за загальним правилом приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості членів Організації, присутніх на Загальних зборах. Рішення про внесення змін та доповнень у Статут Організації, відчуження майна Організації на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна Організації, про саморозпуск або реорганізацію приймаються кваліфікованою більшістю у 3/4 голосів членів Організації, які беруть участь у Загальних зборах. За рішення Правління Організації Загальні збори можуть проводитись шляхом використання засобів зв'язку. В разі прийняття такого рішення Правління Організації розробляє та затверджує порядок проведення Загальних зборів з використанням засобів зв'язку. Рішення прийняті на Загальних зборах проведені з застосуванням засобів зв’язку оформлюються протоколом не пізніше наступного дня.

5.8. Про скликання чергових Загальних зборів члени Організації повідомляються не пізніше, ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів до дати їх проведення в порядку, що визначається Правлінням Організації. Повідомлення про скликання Загальних зборів повинно містити дату, час та місце проведення Загальних зборів Організації та порядок денний.

5.9. Правління Організації організує ведення протоколів Загальних зборів та їх зберігання.

5.10. Постійно діючим керівним органом Організації є Правління, очолюване Керівником - Головою Правління. Члени Правління обираються Загальними зборами з числа членів Організації строком визначеним Загальними зборами.

5.11. Діяльність Правління Організації регламентується цим Статутом та Положенням про Правління, що затверджується Загальними зборами.

5.12. Правління Організації:

- розробляє основні напрямки роботи Організації, які затверджуються Загальними зборами;

- координує виконання поточних та перспективних планів діяльності Організації;

- розробляє і подає на затвердження Загальних зборів Організації внутрішні нормативні документи Організації, зміни та доповнення до них;

- затверджує річний звіт Організації та подає його на розгляд Загальним зборам;

- приймає членів до Організації;

- в межах затвердженого Загальними зборами бюджету Організації, затверджує принципи використання коштів та штатний розклад Організації;

- скликає чергові і позачергові Загальні збори та проводить роботу по їх підготовці;

- приймає рішення про виключення членів з Організації;

- затверджує символіку, положення про символіку Організації;

- організовує контроль за діяльністю створених Організацією організацій, установ і підприємств;

- розглядає і вирішує інші питання діяльності Організації, що не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та випливають з чинного законодавства, цього Статуту та рішень вищого органу Організації.

5.13. Прийняті Правлінням рішення оформляються протоколом. На підставі прийнятих рішень Голова Правління Організації видає розпорядження та накази, що є обов'язковими для виконання всіма членами Організації.

5.13.1 Засідання Правління Організації скликається Головою Правління, і є правомочним за участі у ньому більше половини членів Правління Організації. При прийнятті рішень Правлінням кожен член Правління Організації має один голос. Рішення приймаються більшістю голосів членів Правління, які беруть участь у засіданні, окрім рішення про виключення члена зі складу Організації, яке приймається двома третинами голосів від загальної кількості членів Правління.

5.13.2. Чергові засідання Правління скликаються не менш як раз на два місяці, а позачергові - за ініціативою Голови Правління та на вимогу Ревізійної комісії Організації.

5.13.3. Про чергове засідання Правління його члени мають бути повідомлені не менше ніж за 5 днів до засідання із зазначенням місця, часу проведення засідання і порядку денного. Повідомлення про позачергове засідання Правління, що скликається з питань, що вимагають термінового вирішення, можуть надсилатися шляхом передачі телеграм, телефонограм, факсограм чи електронних листів за 3 дні до дати проведення засідання. При цьому допускається прийняття рішень з невідкладних питань шляхом опитування членів Правління і обміну факсограмами, повідомленнями по електронній пошті. Прийняте таким чином рішення має бути запротокольоване і підтверджене на наступному засіданні Правління Організації. За рішення Правління Організації Засідання можуть проводитись шляхом використання засобів зв'язку. В разі прийняття такого рішення Правління Організації розробляє та затверджує порядок проведення засідання з використанням засобів зв'язку. Рішення прийняті Правлінням з застосуванням засобів зв’язку оформлюються протоколом не пізніше наступного дня.

5.13.4. Для ведення робіт по напрямах статутної діяльності Організації Правління може створювати робочі комітети, визначати їх склад та компетенцію. Комітети підзвітні Правлінню Організації.

5.13.5. Голова Правління організовує ведення і зберігання протоколів засідань Правління.

5.13.6. Члени Правління Організації, які протягом календарного року не брали участі у половині засідань Правління, що регулярно скликалися, і/або не приймали участь в обговорені за допомогою телеграм, телефонограм, факсограм чи електронних листів, підлягають виключенню з членів Правління Організації і переобранню на Загальних зборах Організації

5.14. Голова Правління Організації і є Керівником Організації та найвищою посадовою особою, який:

- скликає та головує на засіданнях Правління;

- без довіреності представляє Організації у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, з вітчизняними та іноземними підприємствами, установами та організаціями,

- відкриває і закриває рахунки в банківських установах,

- діє від імені Організації без довіреності, підписує фінансові документи Організації, договори та контракти,

- звітує на Загальних зборах про проведену роботу за рік, що минув,

- виконує інші функції, що випливають з цього Статуту та чинного законодавства.

5.15. Голова Правління може передати частину своїх повноважень одному з членів Правління Організації (за згодою Правління Організації), що оформлюється відповідним рішенням чи наказом, а в разі необхідності - довіреністю.

5.16. Голова Правління Організації обирається Загальними зборами Організації, відповідно до процедури, передбаченої Статутом.

5.17. Контроль за статутною діяльністю Організації здійснює Ревізійна комісія Організації.

5.17.1. Ревізійна комісія Організації діє у складі 3 осіб, які обираються Загальними зборами на термі визначений Загальними зборами.

5.17.2. До функцій Ревізійної комісії Організації відноситься перевірка щорічного звіту та балансу Організації, а також інші питання, що пов'язані з контролем фінансово-господарської діяльності Організації, створених нею госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств.

5.17.3.Ревізійна комісія проводить планові та позапланові перевірки фінансової діяльності Організації, за результатами яких представляє Загальним зборам Організації річний звіт, інші звітні документи. На запит Ревізійної комісії Правління Організації, Голова Правління зобов'язані надати всі необхідні документи, та будь-яку іншу інформацію про діяльності Організації.

5.17.4. В разі виявлення зловживань посадових осіб Організації, створених нею установ, організацій і підприємств чи виникнення загрози суттєвим інтересам Організації, Ревізійна комісія має право вимагати проведення позачергових Загальних зборів, які мають бути скликані не пізніше ніж через 30 календарних днів з дати подання такої вимоги до Правління Організації.

5.17.5. Ревізійна комісія Організації в своїй діяльності підзвітна Загальним зборам і координує свою діяльність з Правлінням Організації.

5.17.6. Чергові засідання Ревізійної комісії скликаються не менш як раз на два місяці, а позачергові - за ініціативою Голови Ревізійної комісії Організації. Засідання Ревізійної комісії скликається Головою Ревізійної комісії, і є правомочним за участі у ньому більше половини членів Ревізійної комісії. Рішення приймаються більшістю голосів членів Ревізійної комісії,

5.17.7. Про чергове засідання Ревізійної комісії її члени мають бути повідомлені не менше ніж за 5 днів до засідання із зазначенням місця, часу проведення засідання і порядку денного. Повідомлення про позачергове засідання Ревізійної комісії, що скликається з питань, що вимагають термінового вирішення її члени мають бути повідомлені не менше ніж за 3 дні до дати проведення засідання.. За рішення Ревізійної комісії її засідання можуть проводитись шляхом використання засобів зв'язку. В разі прийняття такого рішення Ревізійна комісія розробляє та затверджує порядок проведення засідання з використанням засобів зв'язку. Рішення прийняті Ревізійною комісією з застосуванням засобів зв’язку оформлюються протоколом не пізніше наступного дня.

Ревізійна комісія Організації веде протоколи своїх засідань, а також забезпечує їх належне зберігання.

5.17.8. Керівні Органи Організації звітують про свою діяльність перед членами Організації щороку на Загальних зборах.

5.17.9. Рішення, дії, бездіяльність Голови Правління Організації може бути оскаржене будь - яким членом Організації шляхом подання скарги до Ревізійної комісії. Ревізійна комісія за результатами розгляду скарги приймає одне з таких рішень: відхиляє скаргу, як необґрунтовану або передає матеріали скарги на розгляд Загальних зборів Організації. Строк розгляду скарги не може перевищувати трьох місяців.

5.17.10. Рішення, дії, бездіяльність Правління та Ревізійної комісії можуть бути оскаржені будь - яким членом Організації шляхом подання скарги на розгляд Загальних зборів Організації через Голову Правління. За результатами розгляду скарги Загальні збори приймають одне з таких рішень: відхиляють скаргу, як необґрунтовану або задовольняють частково або повністю. Строк розгляду скарги не може перевищувати трьох місяців.

РОЗДІЛ VI. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА

6.1. Організація є неприбутковою організацією. Для здійснення своїх програмних та статутних цілей і завдань Організація має право на власне рухоме й нерухоме майно, обладнання, транспорт, засоби, набуття яких не забороняється чинним законодавством України.

6.2. Організація може орендувати необхідне рухоме і нерухоме майно.

6.3. Грошові кошти й майно Організації формуються за рахунок:

- коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

- пасивних доходів;

- коштів або майна, які надходять від ведення основної діяльності, з урахуванням положень пункту 157.13 статті 157 Податкового кодексу України та пункту 9.6 цього Статуту;

- дотацій або субсидій, отриманих із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги.

6.4. Організація не несе відповідальності по зобов'язаннях своїх членів.

6.5. Організація, створені нею установи та організації зобов'язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі в порядку й розмірах, передбачених законодавством.

6.6. Майно та кошти Організації використовуються виключно для виконання статутної мети та забезпечення напрямків діяльності Організації.

РОЗДІЛ VІI. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

7.1. Організація може мати відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням Правління Організації.

7.2. Керівника відокремленого підрозділу призначає Правління Організації. Керівник відокремленого підрозділу повинен бути членом Організації.

7.3. Відокремлені підрозділи мають наступні повноваження:

- реалізують статутні мету та завдання Організації у певному населеному пункті в межах наданих рішенням Правління;

- проводять роботу по залученню нових членів засобами не забороненими чинним законодавством України;

- представляють Організацію на території певної адміністративно- територіальної одиниці України.

7.4. Керівник відокремленого підрозділу має право на:

- використовувати назву та символіку Організації для реалізації завдань Організації;

- отримувати допомогу у реалізації завдань Організації від керівних органів та посадових осіб Організації;

- бути присутнім на засіданні Правління;

- звертатись з клопотаннями до керівних органів Організації;

- захист своїх законних прав та інтересів;

- всебічне сприяння від керівних органів Організації.

7.5. Керівник відокремленого підрозділу зобов’язаний:

- дотримуватись вимог Статуту Організації;

- активно впроваджувати рішення керівних органів Організації (прийнятих в межах Статуту Організації та чинного законодавства);

- не допускати дій спрямованих на порушення честі, гідності членів Організації.

7.6. Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом його закриття за рішенням Правління або Загальних зборів Організації а також в судовому порядку.

7.7. Майно та кошти яке було закріплене за відокремленим підрозділом передається безпосередньо до відання Правління до прийняття рішення щодо розподілу майна та коштів Загальними зборами відповідно до пункту 6.6 Статуту.

РОЗДІЛ VІІI. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

8.1. Організація має право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у встановленому діючим законодавством порядку.

РОЗДІЛ ІХ. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

9.1. Припинення діяльності Організації здійснюється шляхом її реорганізації або саморозпуску.

9.2. Припинення Організації проводиться за рішенням Загальних Зборів, якщо за таке рішення проголосувало 3/4 членів Організації, які беруть участь у Загальних Зборах або за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Організації.

9.3. Загальні збори Організації прийнявши рішення про саморозпуск Організації, створюють ліквідаційну комісію або доручають керівному органу здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення Організації, як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна Організації після її ліквідації відповідно до статуту. У разі саморозпуску Організації її майно та кошти після задоволення вимог кредиторів передаються за рішенням Організації на статутні або благодійні цілі іншому (кільком іншим) громадському об'єднанню, а в разі неприйняття такого рішення - зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету.

9.4. У разі реорганізації Організації її майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.

9.5. Реорганізація Організації здійснюється шляхом її приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу. Реорганізація здійснюється на підставі рішення Загальних зборів, про припинення діяльності з приєднанням до іншого об'єднання та рішення громадського об’єднання, до якого приєднуються Організації, про згоду на таке приєднання.

9.6. У разі припинення Організації її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

9.7. Про прийняті рішення, щодо реорганізації Організації шляхом приєднання, Організація повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації. Разом з повідомленням до уповноваженого органу з питань реєстрації подаються документи визначені Законом України «Про громадські об’єднання».

РОЗДІЛ Х. ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ ОРГАНІЗАЦІЇ

10.1. Рішення про внесення змін і доповнень до Статуту приймаються не менше як 3/4 голосів від фактичної загальної кількості членів, які беруть участь у Загальних Зборах.

10.2. Організація повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації, в якому знаходиться реєстраційна справа Організація у термін визначений законодавством України.