Банк у стані тимчасової адміністрації та ліквідації: Якщо боржник доведе, що не виконав грошового зобов'язання через прострочення кредитора, він звільняється від відповідальності, передбаченої статтею 625 ЦК України

moderator -> Всем
27.04.17 9:56
Банк у стані тимчасової адміністрації та ліквідації: Якщо боржник доведе, що не виконав грошового зобов'язання через прострочення кредитора, він звільняється від відповідальності, передбаченої статтею 625 ЦК України

Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку ініціює відкриття накопичувального рахунку неплатоспроможного банку, обов'язок Фонду не пізніше робочого дня, наступного за днем отримання рішення НБУ про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, розмістити інформацію про це на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет, а також здійснити опублікування відомостей про ліквідацію банку та призначення уповноваженої особи Фонду в газетах «Урядовий кур'єр» та «Голос України» не пізніше ніж через сім днів з дня прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку. Якщо боржник доведе, що не виконав грошового зобов'язання через прострочення кредитора (наприклад, банк просто не приймав платежі), він звільняється від відповідальності, оскільки порушення грошового зобов'язання у вигляді його прострочення боржником не настало i в такому разі вважається, що виконання зобов'язання відстрочено на час прострочення кредитора.

ПРАВОВА ПОЗИЦІЯ ВСУ
у справі за № 6-546цс17 (19.04.17

Згідно із частиною першою статті 1054 ЦК України за кредитним договором банк (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

Відповідно до статей 526, 530, 610, частини першої статті 612 ЦК України зобов'язання повинні виконуватись належним чином, у встановлений термін, відповідно до умов договору та вимог чинного законодавства. Порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Статтею 599 ЦК України встановлено, що зобов'язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

За положеннями статті 1050 ЦК України, якщо позичальник своєчасно не повернув суму позики, він зобов'язаний сплатити грошову суму відповідно до статті 625 цього Кодексу.

Банк у стані тимчасової адміністрації та ліквідації у своїй діяльності керується Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних   осіб» та Положенням «Про виведення неплатоспроможного банку з         ринку», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України за № 1581/21893        від 14.09.2012 р.

Згідно із п.п. 2.17 п. 2 розділу V Положення (в редакції, чинній станом на момент виведення банку з ринку) уповноважена особа Фонду на ліквідацію банка з дня її призначення вживає таких заходів: здійснює відкриття накопичувального рахунку.

Відповідно до п.п. 3.2 п. 3 розділу V Положення з метою забезпечення процедури ліквідації уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку ініціює відкриття накопичувального рахунку неплатоспроможного банку у національній валюті та іноземній валюті (за необхідності) в територіальному управлінні НБУ або в Операційному управлінні НБУ.

За змістом п.п. 3.3 п. 3 розділу V Положення після відкриття накопичувального рахунку за розпорядженням уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку залишок коштів із кореспондентського рахунку банку перераховується на накопичувальний рахунок і вживаються заходи щодо закриття кореспондентського рахунку такого банку та виключення його з учасників системи електронних платежів (СЕП) у порядку, визначеному нормативно-правовим актом НБУ, що визначає порядок міжбанківського переказу грошей в Україні в національній валюті, а також повертаються кредиторам розрахункові документи, що не сплачені в строк з вини банку, що враховувалися на відповідному позабалансовому рахунку (якщо такий облік вівся в територіальному управлінні НБУ за договором з таким банком).

Змістом п.п 3.4 п. 3 розділу V Положення передбачено, що на накопичувальний рахунок банку зараховуються кошти такого банку і надходження на його користь. З цього рахунку проводяться розрахунки з кредиторами й оплата витрат на здійснення процедури ліквідації.

Частинами 1, 2 ст. 45 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» передбачено обов'язок Фонду не пізніше робочого дня, наступного за днем отримання рішення НБУ про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, розмістити інформацію про це на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет, а також здійснити опублікування відомостей про ліквідацію банку та призначення уповноваженої особи Фонду в газетах «Урядовий кур'єр» та «Голос України» не пізніше ніж через сім днів з дня прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Разом з тим за змістом частини четвертої статті 613 ЦК України боржник за грошовим зобов'язанням не сплачує проценти за час прострочення кредитора, тобто у випадку, якщо кредитор відмовився прийняти належне виконання, запропоноване боржником, або не вчинив дій, що встановлені договором, актами цивільного законодавства чи випливають iз суті зобов'язання або звичаїв ділового обороту, до вчинення яких боржник не міг виконати свого обов'язку ( частина перша цієї статті).

Якщо боржник доведе, що не виконав грошового зобов'язання через прострочення кредитора, він звільняється від відповідальності, передбаченої статтею 625 ЦК України, оскільки порушення грошового зобов'язання у вигляді його прострочення боржником не настало i в такому разі вважається, що виконання зобов'язання відстрочено на час прострочення кредитора (частина друга статті 613 цього Кодексу).

moderator
КПД  Кредитор буде вважатися таким, що прострочив, в таких випадках:
1)  Якщо він відмовився прийняти належне виконання, запропоноване  боржником. В даному випадку мова йдеться саме про належне виконання  зобов'язання боржником, тобто виконання, вчинене відповідно  до ст. 526 ЦК. Якщо боржник при виконанні допустив відступи від умов  договору або положень законодавства, кредитор вправі не приймати такого  виконання та не буде вважатися таким, що прострочив. Кредитор також  зобов'язаний прийняти належне виконання зобов'язання, запропоноване за  боржника іншою особою, якщо боржник не несе обов'язок здійснити  виконання особисто (ч. 1 ст. 528 ЦК). В разі неприйняття кредитором  належного виконання, запропонованого іншою особою, він також буде  вважатися таким, що прострочив.
2) Якщо він не вчинив  дій, що встановлені договором, актами цивільного законодавства чи  випливають із суті зобов'язання або звичаїв ділового обороту, до  вчинення яких боржник не міг виконати свого обов'язку. Тут мова йде про  дії кредитора, без вчинення яких боржник об'єктивно не в змозі виконати  покладені на нього обов'язки. Це може бути надання певної інформації,  документів, підготовка завдання для виконання, вчинення дій, спрямованих  на прийняття виконання тощо.

3) Якщо він  відмовляється повернути боржнику борговий документ або видати розписку,  що посвідчує одержання виконання (детально див. коментар до ст. 545 ЦК).  Загальним наслідком прострочення кредитора є зменшення відповідальності  боржника за невиконання зобов'язання (ст. 616 ЦК). Виконання  зобов'язання боржником може бути відстрочене на час прострочення  кредитора, якщо останній не вчинив дій, необхідних для виконання.
Тобто  в такому випадку боржник не буде вважатися таким, що прострочив, та не  буде нести за це відповідальність до моменту вчинення кредитором  передбачених договором, законодавством або звичаями ділового обороту  необхідних дій (ст. 612 ЦК). Зокрема боржник не повинен сплачувати  проценти по грошовим зобов'язанням (ст. 536 ЦК) за час прострочення  кредитора. Прострочення кредитора також тягнутиме за собою його  відповідальність перед боржником у вигляді відшкодування збитків. Така  відповідальність кредитора наставатиме в разі наявності загальних умов  відповідальності (протиправної поведінки (прострочення), збитків,  причинного зв'язку та вини кредитора). У зв'язку з цим коментована  стаття передбачає, що кредитор звільняється від відповідальності, а  боржник не має права на відшкодування збитків, якщо кредитор доведе, що  прострочення не є наслідком його вини або вини осіб, на яких законом чи  дорученням кредитора було покладене прийняття виконання (ст. 511 ЦК).
0 Ещё