В Украине разрешили валютное кредитование населения с привязкой к курсу (ВСУ, правовая позиция 18.10.17, дело №6-2024цс16

moderator -> Всем
14.12.17 11:11
В Украине разрешили валютное кредитование населения с привязкой к курсу (ВСУ, правовая позиция 18.10.17, дело №6-2024цс16

ШО? ОПЯТЬ?

В Украине разрешили валютное кредитование населения с привязкой к курсу (ВСУ, правовая позиция 18.10.17, дело №6-2024цс16.)
Мнения юристов:
- одни считают, что к валюте можно будет привязывать только потребкредиты и нельзя ипотеку.
- другие считают, что постановление расространяется на любые кредиты физлицам.

 Справка: валютное кредитование физлиц запретили в Украине в ноябре 2011  г., законом №3795-VI. После того как гривна сдвинулась с точки 7,95  грн./$, на которой простояла продолжительное время, и стала двигаться к  8,10-8,30 грн./$.

----------------------------------------------------
ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
у справі № 6-2024цс16

Згідно зі статтею 99 Конституції України грошовою одиницею України є гривня.
 У статті 192 ЦК України закріплено, що гривня є законним платіжним  засобом на території України. Іноземна валюта може використовуватися в  Україні у випадках і в порядку, встановлених законом.
Згідно із  частиною першою статті 524 та частиною першої статті 533 ЦК України  зобов’язання має бути виражене та виконане у грошовій одиниці України –  гривні.
Отже, гривня як національна валюта є єдиним законним платіжним засобом на території України.
 Разом з тим частина друга статті 524 та частина друга статті 533 ЦК  України допускає, що сторони можуть визначити в зобов’язанні грошовий  еквівалент в іноземній валюті.
У такому разі сума, що підлягає  сплаті у гривнях, визначається за офіційним курсом відповідної валюти на  день платежу, якщо інший порядок її визначення не встановлений  договором або законом чи іншим нормативно-правовим актом.
Відповідно  до частин першої та третьої статті 1054 ЦК України за кредитним  договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець)  зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та  на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов’язується  повернути кредит та сплатити проценти.
Особливості регулювання відносин за договором про надання споживчого кредиту встановлені законом.
 При цьому споживачем, права якого захищаються на підставі Закону  України «Про захист прав споживачів», є фізична особа, яка придбаває,  замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для  особистих потреб, безпосередньо не пов’язаних з підприємницькою  діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника (пункт 22  частини першої статті 1 цього Закону). Закон регулює відносини між  споживачами товарів, робіт і послуг та виробниками і продавцями товарів,  виконавцями робіт і надавачами послуг різних форм власності, встановлює  права споживачів, а також визначає механізм їх захисту та основи  реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів.
 Відповідно до рішення Конституційного Суду України від 10 листопада 2011  року № 15-рп/2011 у справі за конституційним зверненням громадянина  Степаненка А.М. щодо офіційного тлумачення положень пунктів 22, 23  статті 1, статті 11, частини восьмої статті 18, частини третьої статті  22 Закону України «Про захист прав споживачів» у взаємозв’язку з  положеннями частини четвертої статті 42 Конституції України (справа про  захист прав споживачів кредитних послуг) дія цього Закону поширюється і  на правовідносини між кредитодавцем та позичальником (споживачем за  договором про надання споживчого кредиту), що виникають як під час  укладення, так і виконання такого договору.  
Відповідно до частини  першої статті 11 Закону України «Про захист прав споживачів» (у  редакції, що була чинною на час виникнення спірних правовідносин)  договір про надання споживчого кредиту укладається між кредитодавцем та  споживачем, відповідно до якого кредитодавець надає кошти (споживчий  кредит) або бере зобов’язання надати їх споживачеві для придбання  продукції у розмірі та на умовах, встановлених договором, а споживач  зобов’язується повернути їх разом з нарахованими відсотками.
Надання (отримання) споживчих кредитів в іноземній валюті на території України забороняється.
 Аналіз зазначених норм права дає підстави для висновку про те, що під  час укладення оспорюваного правочину діяла заборона на надання та  отримання споживчих кредитів саме в іноземній валюті, але банки не було  позбавлено права надати, а позичальників отримати споживчий кредит в  гривні із визначенням сум платежів за кредитом в еквіваленті іноземної  валюти.
При цьому згідно із частинами першою, другою, четвертою та  п’ятою статті 18 цього Закону продавець (виконавець, виробник) не  повинен включати у договори із споживачем умови, які є несправедливими.  Умови договору є несправедливими, якщо всупереч принципу добросовісності  його наслідком є істотний дисбаланс договірних прав та обов’язків на  шкоду споживача. Перелік несправедливих умов у договорах із споживачами  не є вичерпним. Якщо положення договору визнано несправедливим,  включаючи ціну договору, таке положення може бути змінено або визнано  недійсним.

Фото: